Misikidzo huru itsva

Translated into Shona by Batsirai Easther Chigama and Tinashe Muchuri (editing)

On April 1, 2019 I received an email from the United States Public Affairs Section, Harare that I had been nominated for the International Writers Programme’s residency at the University of Iowa. After submitting a work sample, I was informed that I had made it and would be spending eleven weeks in Iowa with diverse writers from different countries.  It seemed surreal, and still feels so after the programme ended on the November 16, 2019, and I returned to Zimbabwe.

Batsirai E Chigama is a spoken word poet and short story writer whose work is featured in over fifteen anthologies. Her first poetry collection Gather The Children (2018), chronicles displacement and loss in Zimbabwe.

Tinashe Muchuri (editing) is an actor, blogger, journalist, performer, poet, storyteller, translator, and writer based in Harare, Zimbabwe. He is the author of the anti-novel Chibarabada, and his poetry appears in journals such as Cosumnes River Journal and Rattlesnake Review, in Shona and/or English.

Kwete kuita sehofori yemukurumbira yekumaGiriki
Ine mibhadha yemakumbo anokunda akatanyangira iyi nyika neiyo nyika
Pano pamagedhe ekudoka kwaro zuva akatsvairwa negungwa pachamira
Mudzimai weumhare akabata tochi, rimi remoto rayo
Imheni iri muchizarira, uye zita rake
Mai vevapoteri.  Kubva murowoko rwake rwakabata zhenje
Munopenya kutambirwa kwevose kubva kumativi mana epasi rino;
Maziso ake akaneterera anorayira
Chiteshi chezambuko remhepo chakakombwa nemaguta maviri
“Chengetedzai, nyika yamadzitageguru, nengano dzinoshamisa!”
Anoshevedzera nemiromo inyerere.  ’Hunzai vakaneta venyu, varombo venyu,
veruzhinji venyu vakagumbatirana vachishuvira kufema kwakasununguka,
Varwere vakaraswa vazere kumahombekombe ehupenyu
Tumirai kwandiri vakadai, vasina pekugara, vaneta nekutambudzika
Ndinosimudza mwenje padivi pesuwo rendarama.”

Back